';
side-area-logo

TRAKYAKA Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İşletmelere Yönelik Destek Programı

 TRAKYAKA Kalkınma Ajansı 2021 Yılı İşletmelere Yönelik Destek Programı ile TR21 Trakya Bölgesinde yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 17 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 800 Bin ₺
Azami Destek 15  Bin ₺ – 25 Bin₺
Azami Destek Oranı %100
Azami Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

İmalat sanayinde faaliyet gösteren ve 10 (dahil) ile 250 (dahil) arası çalışanı olan işletmeler

(Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması (NACE)’ye göre ‘C İmalat’ başlığı altında faaliyet gösteren işletmeler)

Tohum sektöründe faaliyet gösteren özel sektör tarımsal araştırma kuruluşları

Turizm sektöründe faaliyet gösteren ve en az 10 çalışanı olan özel sağlık kuruluşları ve oteller

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

 

Program Öncelikleri

Öncelik 1 İmalat veya turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin finansal risk yönetimi uygulamalarının desteklenmesine yönelik “Finansal Risk Yönetimi” danışmanlığı sağlanması

Öncelik 2 İmalat veya turizm sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik “Aile Anayasasının Oluşturulması ve Kurumsallaşmanın Sağlanması” danışmanlığının sağlanması

Öncelik 3 Tohum sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin buğday, arpa ve fiğ alanlarında tohum ıslah çalışmalarının başlatılması ve/veya geliştirilmesine yönelik “Tohum Islahı” danışmanlığının sağlanması

 

 

Örnek Proje Konuları

Finansal Risk Yönetimi

Aile Anayasasının Oluşturulması ve Kurumsallaşmanın Sağlanması

Tohum Islahı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi

 

Başvuru sahibinin -ve varsa proje ortak(lar)ının- kuruluşuna ilişkin olarak ilgisine göre sicil kaydının ilan edildiği, kuruluş sözleşmesinin/ana sözleşmenin yer aldığı Ticaret Sicili Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesi veya www.ticaretsicil.gov.tr adresinden alınan internet çıktısı (iştigal/faaliyet alanlarında değişiklik olmuşsa ilgili değişiklikleri gösteren sicil gazeteleri de eklenmelidir)

SGK Prim Gün Sayısı Toplamını Gösteren Belge

 

Başvuru sahibinin imalat sanayi veya turizm sektöründe faaliyet gösteren işletme olması halinde, taahhütnameyi Ajansa teslim ettiği aydan bir veya iki önceki aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınmış, merkez ve şubelerinde (Türkiye genelinde) çalışan SGK prim gün sayısı toplamını gösteren belge veya barkodlu internet çıktısı (SSK ve Bağkur primleri dâhil olmak üzere)

Aşağıda sayılan başvuru sahiplerinin ve varsa proje ortak(lar)ının- başvuru yapılabilecek sektörlerde yer aldıklarına dair ilgisine göre aşağıdaki belgeler

 

a. İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için ilgili kurumdan alınmış Onaylı Kapasite Raporu

b. Turizm sektöründe yer alan oteller için otel olarak faaliyet gösterdiğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış Turizm İşletme Belgesi veya belediyeden alınmış İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, özel sağlık kuruluşları için Sağlık Turizmi Belgesi

c. Tohum sektöründe faaliyet gösteren özel sektör tarımsal araştırma kuruluşları için Özel Sektör Tarımsal Araştırma Kuruluşu Tescil Belgesi

Beyanname

 

Başvuru sahibinin imzalı ve mühürlü/kurum kaşeli beyannamesi (KAYS’tan indirilip çıktısı alınarak imzalanacak ve mühürlenecek/kaşelenecek, sonrasında sisteme yüklenecektir)

Ortaklık Beyannamesi

 

Proje ortağının (projede ortak varsa) mühürlü/kurum kaşeli ortaklık beyannamesi (KAYS’tan indirilip çıktısı alınarak imzalanacak ve mühürlenecek/kaşelenecek, sonrasında sisteme yüklenecektir)

Başvuru sahibinin -ve varsa proje ortak(lar)ının- merkezinin ya da yasal şubesi/şubelerinin Ajansın faaliyet gösterdiği TR21 Düzey 2 bölgesinde (Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli illeri) kurulduğunu, kayıtlı olduğunu ve faaliyet gösterdiğini kanıtlayan başvuru tarihinden en fazla 30 gün önce alınmış oda faaliyet belgesi ya da oda sicil kayıt sureti (TR21 Bölgesindeki odalardan alınmış olmalıdır.)

İmza Sirküleri

 

Başvuru sahibini -ve varsa proje ortak(lar)ını- temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)i ve imza(lar)ı ile yetkinin kullanım şeklini ve süresini gösteren noter onaylı imza sirküleri (Sirkülerde bu kişi(ler)in yetki ve sorumluluğunun kaynağı, ana sözleşmeye veya yönetim kurulunun ya da yetkili yönetim organının bu kişi(ler)i yetkilendirme kararına veya bir vekâletnameye dayandırılmış olmalıdır.)