';
side-area-logo

Serhat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Serhat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlamasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

 Program Bütçesi 1 Milyon 500 Bin TL
Azami Destek 25/50 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Yerel Yönetimler ve Mahalli İdari Birlikleri

Üniversiteler, Fakülteler, Meslek Yüksekokulları, Araştırma Enstitüleri

Birlik ve Kooperatifler

Endüstri Bölgesi ve İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölge İşleticileri

Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Kâr Amacı Güden İşletmeler

 

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1 TRA2 Bölgesi’nde Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması

Öncelik 2 TRA2 Bölgesi’nde Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi

Öncelik 3 TRA2 Bölgesi’nde İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması

Öncelik 4 Yerel Kalkınma Fırsatları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: TRA2 Bölgesi’nde Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması

Turistik ürün ve hizmetlerde kaynak verimliliğini sağlamak üzere koruma kullanma dengesi gözetilerek enerji, su ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

İşletmelerin; kurumsal ve yönetimsel becerilerinin iyileştirilmesine yönelik yönetim danışmanlığı faaliyetleri,

Turistik tesislerin hizmet kalitelerini artırmaya yönelik misafir ilişkileri yönetimi, ön büro yönetimi, konaklama hizmetleri yönetimi, COVID 19 salgını sonrası hijyen standartlarının sağlanması gibi alanlarda eğitim faaliyetleri,

Bölgede bulunan tarihi, kültürel ve doğal yapıların korunması, tanıtılması ve turizme açılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetler,

Bölgenin etkin bir biçimde ulusal ve uluslararası ağlarda yer almasına, tanıtım ve görünürlüğünü artırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,

Bölgedeki turizm değerlerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik danışmanlık faaliyetleri,

Öncelik 2: TRA2 Bölgesi’nde Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde kaynakların koruma kullanma dengesi gözetilerek kaynak verimliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri,

İşletmelerin, kooperatiflerin ve üretici birliklerinin kurumsal ve yönetimsel becerilerinin iyileştirilmesine, markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya yönetim danışmanlığı faaliyetleri,

Kırsal alanda organik tarım ve iyi tarım uygulamalarını destekleyecek eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

Kırsalda yöreye özgü ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik eğitim veya danışmanlık faaliyetleri,

Apiterapi ürünlerinin üretimine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

Bölgede öne çıkan ürünlerin coğrafi işaret tesciline yönelik danışmanlık faaliyetleri,

İşletmelerin, kooperatif ve üretici birliklerinin e-ticaret ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

Bölgenin coğrafi işaret tescilli ürünlerinin üretiminin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

Öncelik 3: TRA2 Bölgesi’nde İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması

Bölgede imalat sektörünün gelişimine yönelik araştırma, plan ve strateji çalışmaları içeren eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin tasarım ve ürün çeşidi kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

İmalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin; insan kaynakları niteliği, kurumsal ve yönetimsel becerilerinin iyileştirilmesine, markalaşma ve pazarlama kapasitesinin artırılmasına yönelik eğitim ve/veya yönetim danışmanlığı faaliyetleri,

İmalat sektöründe kullanılan; hammadde, enerji ve su gibi sürdürülebilir kaynakların koruma kullanma dengesi gözetilerek ve atık yönetimi sağlanarak, kaynak verimliliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık faaliyetleri,

 

Öncelik 4: Yerel Kalkınma Fırsatları

Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri,

Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılmasına, program ve proje hazırlanmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık faaliyetleri, Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite çalışmaları,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Resmi Kuruluş Belgesi, Tüzüğü veya Kuruluş Sözleşmesi

Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için bu şart aranmaz

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için TRA2 bölgesinde faaliyet gösterdiklerini, kuruluş ve sermaye yapılarının son halini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve ilgili odadan alınacak Faaliyet Belgesi

Şahıs işletmeleri için Nüfus Cüzdanı Örneği, Vergi Levhası ve ilgili odadan alınacak Faaliyet Belgesi

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için en üst yetkili amir onaylı Tatbiki İmza Belgesi

Yetkili Yönetim Organı Kararı ve İmza Beyannamesi

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları için kararın en üst yetkili amir tarafından imzalanması yeterlidir.

İştirakçi Beyannamesi

İştirakçi varsa gereklidir

Teknik Şartname

En Az 2 Proforma