';
side-area-logo

Serhat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

 Serhat Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

 

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

 Program Bütçesi 2 Milyon TL
Azami Destek 250.000 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu kurumları

Yerel yönetimler

Üniversiteler

Diğer kamu kurum ve kuruluşları

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

Sivil toplum kuruluşları

Organize sanayi bölgeleri

Küçük sanayi siteleri

Teknoparklar

Teknoloji geliştirme bölgeleri

Endüstri bölgeleri

İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar

Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)

Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: TRA2 Bölgesi’ndeki mevcut turizm destinasyonlarının geliştirilerek markalaşması, yeni turizm destinasyonlarının oluşturulması ve Bölgenin turizmden elde ettiği gelirlerin artırılmasını amaçlayan Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Markalaşması Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar

Öncelik 2: TRA2 Bölgesi’nin sahip olduğu kırsal değerlerle; Bölgenin üretkenlik, verimlilik ve refah düzeyinin artırılmasını amaçlayan Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar

Öncelik 3: İmalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerin kurumsal yapısının güçlendirilerek Bölge ve Ülke ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye ulaşması, stratejik yönetim yetkinliklerinin geliştirilmesi sağlanarak istihdamın artırılmasını amaçlayan İmalat Sanayinin Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Sonuç Odaklı Programına yönelik çalışmalar

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1:

· Turistlerin ziyaret edip vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarının (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanları ve temalı parklar gibi) altyapısının iyileştirilmesi, rehabilitasyonu, canlandırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

· Turistik tesislerin yapım, restorasyon ve renovasyonuna yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

· Ekoturizm/Agroturizm tesisi veya Karavan/Çadır Kamp Merkezi kurulmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

· Turizm master planlarında geçen kültür değerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

· Alanında öncü ve model olabilecek nitelikte tematik müze, yöreye özgü ve otantik deneyim sunan atölyeler v.b. turizm çekim merkezi oluşturulması ve turizm destinasyonlarının geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

· Alternatif konaklama tesisleri yatırımlarına yönelik projelerin fizibilite çalışmaları

 

Öncelik 2:

· Tarım ve hayvancılık ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmaları

· Lisanslı depoculuk yatırımlarına yönelik fizibilite çalışmaları

· Tarıma dayalı ihtisas OSB kurulumuna yönelik fizibilite çalışmaları

· Bölgeye özgü özellikle coğrafi işaretli yerel ürünlerin üretiminin, verimliliğinin, markalaşmasının ve satışının artırılmasına ve bu faaliyetlerin altyapısının iyileştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları

· Deri işleme entegre tesisi kurulumuna yönelik fizibilite çalışmaları

· Kaz ürünlerinin işlenmesine yönelik entegre tesis kurulumuna yönelik fizibilite çalışmaları

 

Öncelik 3:

· Bölgedeki OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileştirilmesi ile yeni sanayi alanlarının kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları

· Ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tespitine tanıtımına ve bölge ile ilgili büyük yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesine ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmaları

· Yenilenebilir enerji yatırımlarına dönük fizibilite çalışmaları (Biyogaz tesisi, jeotermal Sera vb.)

· Tekstilkent v.b istihdamın artırılmasına yönelik yapılacak tesislerin fizibilite çalışmaları

· İşletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesine katkı sağlayacak donatıların oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları