';
side-area-logo

Kurum Kültürünün Oluşturulması

Kurum kültürü çalışanların kurum hakkında düşünceleri, kurumsal faaliyetlerin yapılış biçimi gibi kurumsal davranış konusunda bir temel oluşturmaktadır. Kurum kültürü çalışanların kurumsal amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesine ve kuruma olan bağlılıklarının arttırılmasına katkı sağlar.

Kurum kültürünün oluşmasında ise başlıca gerekliliği sağlıklı bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır. Kurumsal yapının sağlıklı bir yapıda olması ise çalışanların değerlerine yönelik bir kültürün kurulması ile mümkün olabilmektedir. Bir başka deyişle kurumun üst kurulu tarafından empoze edilen veya zorla kabul edilmesi beklenen değerler kurum kültürü olarak nitelendirilemez; kurum kültürü  kurucu ve yöneticiye duyulan güven ve bağlılık ile kendiliğinden oluşan bir dinamiğe sahiptir. Bu sayede kalıcı ve sürdürülebilir hale gelebilmektedir.Kurumsal kültürde çalışanların etkisi kurumdaki verimlilikleri ve etkinlikleri çerçevesinde oluşurken; yöneticilere düşen sorumluluklar çok daha fazla olacaktır.  Çalışanlar tarafından benimsenebilecek yol gösterici, sürdürülebilir ve istikrarlı değerler siteminin oluşturulması; bu değerlerin somutlaştırılıp çalışanlara rol model olarak sunulması ve yine çalışanlara mentörlük ve yol gösterici olabilecek yöneticilerin olabilmesi kritik bir öneme sahiptir.

Cropped image of businessman walking up the stairs

Oluşturulan kurum kültürünün yeni çalışanlara ve kurumun tamamına yaygınlaştırılması için çeşitli oryantasyon ve insan kaynakları faaliyetleri büyük fayda sağlamaktadır. Bunun yanında verimliliğin maksimum seviyeye taşınması ve sürüdürülebilmesi için doğru çalışanların seçilmesi, çalışanların uygun görevlere göre dağıtılması, performans değerlendirmeleri, mesleki gelişim ve eğitime verilen önem başlıca enstrümanlar arasındadır.  Kurumsal kültürün oluşması ve geliştirilmesi aşamasında başlıca değerler göz önüne alınmaktadır: teknik değerler, ahlaki değerler, ekonomik değerler, sosyal değerler ve stratejik değerler bunlardan birkaçıdır.

Analiz Kariyer olarak  kurum kültürü oluşturmak ve bu değerin uzun yıllar boyunca korunması için şirketlere danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Kurum kültürünün doğru şekilde tasarlanması şirketlerin büyümesi ve uzun yıllar istikrarla karlılığını ve değerlerini koruması için büyük önem taşımaktadır; Analiz Kariyer bu bilinçle:

  • Kültür planının oluşturulması kapsamında, şirketin değerleri ve hedeflerini ölçülebilir bir vizyon çerçevisinde ele alarak yöneticilere iş gücü yönetiminde bir yol haritası çizmek
  • İnsan kaynakları departmanını etkili şekilde kullanımını sağlamaya yönelik plan ve eğitimlerde bulunmak

gibi konularda danışmak hizmeti sağlamaktadır.