';
side-area-logo

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

 Program Bütçesi 8 Milyon TL
Azami Destek 450 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Valilik, Kaymakamlıklar, Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri w Belediyeler, İSKİ, İETT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları

İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar, Meslek Örgütleri, Merkezler w Organize Sanayi Bölgeleri, Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Birlikler, Sendikalar, Federasyonlar, Konfederasyonlar)

Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler

Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketler

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

•Girişimcilik: İstanbul’un teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı yerli ve yabancı girişimler için bölgesel bir çekim merkezi olması

•Yenilik: Ekonomik sektörlerimizde gerçekleştireceğimiz yenilik odaklı dönüşüm ile İstanbul’un küresel ekonomide söz sahibi olması

•Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım: Tasarım odaklı yaratıcı endüstrilerin İstanbul ekonomisindeki ağırlığının artırılması

•Çocuklar ve Gençler: Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğin yetkinliklerini bugünden edinebilmelerinin temin edilmesi

•Dezavantajlı Gruplar: Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılması

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik I:

• Çok çeşitli fonksiyonları (kuluçka, hızlandırma, etkinlik ve ofis alanları vb.) bir arada sağlayan bir girişimcilik merkezi

• Yabancı girişimlerin İstanbul’a çekilmesi için hedef bölge bazlı bir program

• Büyük işletmelerin girişimcilerle teknolojik ve yenilikçi çözüm geliştirme, dijital dönüşüm, mentörlük, tedarikçi olma, müşteriye ulaşma, yatırımcı olma vb. işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik bir program

•Olgun girişimcilerin küreselleşmesi ve ölçek büyütmelerine dönük uygulama modeli

•Tematik kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar

 

Öncelik II:

•Organize sanayi bölgelerinde Ar-Ge ve teknoloji geliştirme, dijital dönüşüm, test ve eğitim faaliyetleri, iş geliştirme, üniversite-sanayi iş birliği, kümelenme, danışmanlık vb. hizmetler ile işletmelerin yenilik kapasitesini artırmak üzere kurulacak mekanizmala

•Yaşam bilimleri, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve diğer stratejik alanlarda yenilik ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek özel sektörün güçlenmesini sağlayacak arayüz yapıları

•İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik yol haritası belirleme, strateji hazırlama gibi konularda ortak danışmanlık hizmetleri de sunabilecek dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik mükemmeliyet merkezi, model fabrika vb. bir arayüz yapı

•Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, işletmelerin Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitelerini artırmak, araştırma altyapılarından yararlanmalarını sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, pazarlama ve tanıtım gibi konularda destek sağlamak ve finansmana erişimini kolaylaştırmak üzere kurulacak mekanizmalar

Öncelik III:

• Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan firmaların yenilik ekonomisinin gerektirdiği tasarım odaklı dönüşümü sağlamalarına hizmet edecek bir ortak tasarım merkezi

•İşletmelerde tasarım merkezli gelişim/değişim modeli öngören bir program

•Tasarım alanında farklı fonksiyonları (kuluçka, ortak çalışma alanı, eğitim, müze, kütüphane, sergi alanı vb.) barındıran, disiplinler arası çalışmalara imkan sağlayan bir tasarım parkı

•Uluslararası tasarım profesyonelleri ağ mekanizması

•Zanaatlerin markalaşma ve tasarım desteği alacağı bir uygulama modeli

 

Öncelik 4:

•Çocukların yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik becerilerini artıracak; bilimsel, kültürel, sanatsal ve teknolojik faaliyetlerin gerçekleştirileceği yapılar

•Atıl durumda olan alanların/binaların çocuklar ve gençler için yaratıcılık ve teknoloji odaklı merkezlere dönüştürülmesi

 

Öncelik 5:

•Engelli çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmalarına yönelik özgün ve yenilikçi bir hizmet modeli geliştiren ve başta anneleri olmak üzere aileleri için rehberlik ve destek hizmetleri sunan bir merkez

•Üniversite, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği ile engelliliğin azaltılmasına veya artmasının önlenmesine yönelik araştırma, tedavi ve eğitim hizmetlerini entegre bir model ile sunan bir merkez

•Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli çocukların uyumu için çocuklara yabancı dil olarak Türkçenin uzaktan ve sınıf ortamında öğretilmesini, uyumlarını kolaylaştıracak beceriler edinmelerini, hakları ve faydalanabilecekleri hizmetler hakkında bilgi edinmeleri ile fiziksel ve ruhsal sağlıklarının iyileştirilmesini sağlayacak sürdürülebilir, yenilikçi ve etkin bir uygulama modeli