';
side-area-logo

Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı 

 Dicle Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile TRC3 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve  proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman  personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri  ve uluslararası ilişkiler kurma konularında destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 600 Bin TL
Azami Destek 25 / 50 Bin TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Mahalli İdareler

Sivil Toplum Kuruluşları

Üretici Birlikleri ve Kooperatifler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Üniversiteler

Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri

Kar Amacı Güden Diğer Gerçek ve Tüzel Kişiler

 

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Tarımsal yerel ürünlerin üretim ve veriminin artırılarak ticarileştirilmesi

Öncelik 2: Mezopotamya Bölgesi’nde kültür turizminin geliştirilerek  bölgesel bir marka oluşturulması ve tanıtım ve pazarlanması yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

Öncelik 3: Yerel kalkınma fırsatları açısından önem ve aciliyet arz eden, kurumsal kapasite tesisi edilmesine ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1:

Organik tarım, iyi tarım uygulamaları, akıllı tarım/Tarım 4.0 gibi konularda üreticilerin biçimlendirilmesi,

Ürünlerin pazarlanma aşamasında daha geniş ağlara yayılabilmelerine olanak sağlayabilecek kanalları bulabilmelerine yönelik olarak işlenmesi, paketlenmesi, markalaşması ve  e-ticaret/dijital pazarlama konularında eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlanması,

Ürünlerde kooperatifler yoluyla değer zinciri yaratma ve tarım üreticilerinin kooperatifleşmesine veya kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık  faaliyetleri

Öncelik 2:

Turizm sektörüne yönelik tanıtım ve pazarlama konularında eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlanması

Turizm sektörüne yönelik kurumsallaşma veya dijital pazarlama konularında eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlanması

Turizm sektörüne yönelik müşteri ilişkileri konusunda eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlanması

Turizm alanındaki kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların kültür turizmi konusunda kurumsal kapasitelerinin artırılması

Yerel turizm değerleri ve potansiyelleri doğrultusunda destinasyonların markalaşmasına yönelik eğitim ve/veya danışmanlık projeleri

Öncelik 3:

Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin yenilikçi tasarım tekniklerine yönelik geliştirecekleri faaliyetler için yönetim danışmanlığı sağlanması

Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere pazarlama ve dış ticaret konularında eğitim ve yönetim danışmanlığı

Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere İK yönetimi/personel ilişkileri konusunda eğitim ve  yönetim danışmanlığı sağlanması

Tekstil ve hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin alternatif finansman kaynaklarına erişimlerine yönelik proje geliştirme eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

KOBİ’lerde enerji verimliliği bilincinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için eğitimler ve yönetim danışmanlığı sağlanması

KOBİ’lerde üretim verimliliği, toplam verimli bakım ve temiz üretim bilincinin ve uygulamalarının geliştirilmesi için eğitimler ve yönetim danışmanlığı sağlanması

Yeşil enerji, yerel iklim değişikliği ve atık yönetimi ile ilgili faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara kapasite geliştirmeye yönelik eğitim ve yönetim danışmanlığı  sağlanması

Kaynak verimliliği ile ilgili diğer eğitimler; su kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik ‘’Su Verimliliği’’ uygulamaları, Enerji Verimliliği uygulamaları, Üretim Verimliliği (Kurumsal Kaynak Planlama ve Yalın Üretim uygulamaları ve Atık Yönetimi (Endüstriyel Simbiyoz, etkin arıtma yöntemleri vb.) uygulamaları, Akıllı tarım uygulamalarına yönelik eğitim ve yönetim danışmanlığı sağlanması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

 

Yetkilendirme Kararı

Valilikler, Kaymakamlıklar, Bölge, Şube, İl ve İlçe Müdürlükleri olan Başvuru Sahibi/Ortak için Yetkili Karar Organlarının aldığı imza tatbikini de içeren yetkilendirme kararı

Mahalli İdareler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Birlikler, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler olan Başvuru Sahibi/Ortak için yetkili karar organı tarafından noter onaylı karar defterine alınmış yetkilendirme kararı

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar, karar organları tarafından en az iki kişinin yetkilendirildiğine dair karar

İmza Tatbiki / İmza Sirküleri / İmza Beyannameleri

Mahalli İdarelerden sadece; Belediyenin, İl Özel İdaresinin, Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ve  Üniversitelerinin Başvuru Sahibi/Ortak olması durumunda yetkili Karar organlarının projeyi uygulamak için aldığı kararda yetkilendirilen, temsil ve ilzama yetkili kişi/lerin imza tatbikleri.

Belediye, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği dışındaki Mahalli İdareler, Kamu  Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler ile kar  amacı güden kurum ve kuruluşlarının yetkili Karar Organlarının projeyi uygulamak için aldığı kararda yetkilendirilen, temsil ve ilzama yetkili kişi/lerin isim ve imzalarını içeren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannameleri

Hizmet Alım Kriterleri Formu

Hizmet alımı için sunulan en az iki teklife ilişkin proforma Hizmeti sağlayacak uzman(lar) için özgeçmiş(ler)

Destek kapsamının (Eğitimin detaylı konu  başlıkları, içeriği, süresi, eğitimcinin niteliği vb.) açıklandığı teknik şartname

Onaylı Tüzüğü veya Kuruluş Belgesi

Kamu kurumu/kuruluşu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dışındaki Başvuru Sahibi ve (varsa) ortak(lar)ın onaylı tüzüğü veya kuruluş belgesi (Örneğin; dernek tüzüğü, vakıf senedi vb.)