';
side-area-logo

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sorun ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amaçlanmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 1.5 Milyon₺
Azami Destek 500 Bin  ₺
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum Ve Kuruluşları

Üniversiteler

Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri

Organize Sanayi Bölgeleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

Serbest Bölge İşletmecileri ve İş Geliştirme Merkezleri

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1   Bölgede turizm odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 2 Bölgede girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

Öncelik 3 Bölgede yerel kalkınma fırsatlarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1:

Uluslararası ağlarda yer almaya, yerel yaratıcılık, tanıtım ve görünürlükleri artırmaya ve bölgenin turizm potansiyelini geliştirmeye yönelik lobicilik, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Bölgenin etkin biçimde tanıtımına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Turizmde kalite, sertifikasyon ve hizmetlerin iyileştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Turizmde destinasyon yönetimi ile seyahat rotaları oluşturulmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Turizmde dijital araçların kullanımının artırılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Bölgede bulunan tarihi, kültürel ve doğal yapıların korunması, tanıtılması ve turizme açılmasına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların rölöve/restitüsyon/ restorasyon/altyapı ve çevre düzenleme projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Turizm alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve sertifikasyon faaliyetleri

Turizmde hedef pazarların tespiti ve doğru pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Turizm bölgelerinin destinasyon yöntemi anlayışıyla geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Turizmde dijitalleşmeyle birlikte ihtiyaç duyulan destinasyon pazarlama yöntemleriyle ilgili eğitim ve danışmanlık faaliyetler

Turistik destinasyonların tanıtımına yönelik sosyal medyanın etkin kullanımına yönelik eğitimler

Turistik tesislerin hizmet kalitelerini artırmaya yönelik misafir ilişkileri yönetimi, ön büro yönetimi, konaklama hizmetleri yönetimi, COVID 19 salgını sonrası hijyen standartlarının sağlanması gibi alanlarda eğitici eğitimi ve danışmanlık hizmetleri

Turistik ürün ve hizmetlerin koruma kullanma dengesi gözetilerek enerji, su ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması için ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Somut olmayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 2

Bölgede girişimcilik merkezileri, kuluçka merkezleri, yenilik merkezleri gibi ara yüzlerin kurumsal kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim/ danışmanlık faaliyetleri

Bölgede girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik kapasite geliştirici faaliyetler

Girişimcilik ekosisteminin dijital dönüşümüne yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Mentörlerin kapasitelerinin artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Girişimcilerin takibine yönelik (metrik belirleme, sosyal etki analizi vb.) eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

Bölgede lisanslı melek yatırımcı sayısının artırılmasına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Girişimcilik alanında finansal araçlar geliştirme (girişim sermayesi, melek yatırımcı ağı, kitlesel fonlama vb.) ve pilot uygulamalar oluşturma konularına yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Ulusal ve uluslararası ağ ve platformlara entegrasyonun sağlanmasına yönelik kapasite geliştirici faaliyetler

Bölgede sosyal girişimciliğin ve sosyal inovasyonun geliştirilmesine yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

İş fikri geliştirme, pazar ve rekabet analizi, uygulama geliştirme, karar verme yöntemleri, finansal okuryazarlık, girişim hukuku ve fikri mülkiyet hakları vb. konularda eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Öncelik 3

Bölgede öne çıkmış sektörlerin (kimya, makine, otomotiv, mobilya vb.) işbirliği kapasitelerinin artırılması, kümelenme oluşturmaya yönelik stratejilerin vb. hazırlanmasına ilişkin eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Ulusal ya da uluslararası organizasyonların (sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, konferans, bienal, festival vb.) bölgede gerçekleştirilmesine ve bölgenin dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesine yönelik lobicilik/eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin ve eşgüdümün geliştirilmesine yönelik faaliyetler

Kentsel Gelişim Stratejilerinin oluşturulmasına yönelik faaliyetler

Finans yönetimi, ulusal/uluslararası ticaret vb. konulara yönelik eğitim/danışmanlık faaliyetleri

Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgi teknolojilerini etkin kullanma eğitimleri (e-devlet uygulamaları, coğrafi bilgi sistemleri vb.)

Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine yönelik teknik analiz, plan, fizibiliteye yönelik destekler

Bölgede yer alan yerleşim merkezlerinin afet/risk yönetimi planlarının hazırlanmasına katkı sağlayacak faaliyetler

Ar-Ge ve yenilikçilik destek merkezi kurma veya geliştirmeye yönelik danışmanlık hizmeti alınması

Endüstriyel simbiyozla ilgili eğitimlerin düzenlenmesi ve danışmanlık hizmeti alınması

Atık yönetimine ilişkin eğitimlerin düzenlenmesi/danışmanlık alınması

Dezavantajlı grupların topluma entegrasyonuna yönelik faaliyetler

İstatistiksel araştırma ve veri tabanı yönetimine ilişkin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Resmi Kayıt Belgesi

Tüzüğü, Vakıf Senedi, Kuruluş Sözleşmesi ya da Resmi Görev Tanımlarının Yer Aldığı Onaylı Belge

Noter Tasdikli İmza Sirküleri

Yetkili Yönetim Organının Kararı

Eğitim/Danışmanlık Bilgi Formu

Eğitici/Danışman Bilgi Formu