';
side-area-logo

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Çukurova Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

Program Bütçesi 3.5  Milyon₺
Azami Destek 500 Bin  ₺
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Üniversiteler

Mahalli İdareler ve Mahalli İdare Birlikleri

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Birlik ve Kooperatifler

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeler VE Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri

Serbest Bölge İşletmecileri ve İş Geliştirme Merkezleri

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021
 Programın Öncelikleri

Öncelik 1   Bölgenin turizm odaklı yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 2 Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 3 Bölgenin imalat sanayinde katma değerin artırılması ve rekabet üstünlüğünün sağlanmasına yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik 4: Bölgesel kalkınma öncelikleri ve ortaya çıkan fırsatlar doğrultusunda Çukurova Bölgesinin ekonomik, sosyal ve çevresel açılardan rekabet gücünün artırılmasına yönelik olan, diğer üç öncelik kapsamında değerlendirilemeyen yatırım projelerine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

 

 

 

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1

Tarihi yapılar, antik kentler, müze ve ören yerleri gibi alanların altyapı ve hizmet kalitesinin iyilKültür

Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi ve Turizm Merkezleri başta olmak üzere turizm için uygun alanlarda özel sektör yatırımlarını tetiklemeye yönelik fizibilite raporlarıeştirilmesine yönelik yatırımların fizibilite raporları

Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının işlev sağlama amaçlı restorasyonuna ve turizme kazandırılmasına yönelik fizibilite raporları

Bölgenin doğa turizmi ve eko turizmindeki potansiyelini harekete geçirmeye için ihtiyaç duyulan altyapılara yönelik fizibilite raporları

Sosyal içermeyi öncelikleyen yöresel ve coğrafi işaretli ürünler, tıbbi ve aro – matik bitkiler, sanatsal ürünler, el sanatları ve somut olmayan kültürel mirasın turizme kazandırılmasına yönelik atölye ve üretim alanları, eğitim merkezler hediyelik eşya teşhir ve satış alanlarının entegre biçimde sunulmasına yönelik fizibilite raporları

Tarihi, turistik, kültürel değer taşıyan sokak, cadde, meydan gibi merkezlerin özgün dokusunun korunarak yenilenmesine ve sağlıklaştırılmasına yönelik fizibilite raporları

Tarihi eserlerin çevresindeki yerleşim yerlerinin tarihi dokuya uyumlu hale getirilerek turizme açılmasına yönelik fizibilite raporları

Gastronomi turizmini yönlendirecek, yemek atölyeleri, eğitim, araştırma ve sunum faaliyetlerini içeren merkezlere yönelik fizibilite raporları

Doğa sporlarına yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verilebilen merkezler, macera parkı, zipline, dağ kızağı vb. deneyim turizmini geliştirmeye yönelik yenilikçi altyapı projelerine yönelik fizibilite raporları

Butik otel, bungalov, kamp – karavan, glamping, stingray, ağaç – kütük ev, köy pansiyonculuğu gibi alternatif ve yenilikçi konaklama modellerinin geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları

Vadi ve kanyon turizmini geliştirmek amacıyla yürüyüş parkurları, seyir terasları, asma köprüler vb. altyapıların oluşturulmasına yönelik fizibilite raporları

Yerel kültürün deneyimlenmesine fırsat sağlayacak agroköy, ekoköy, yörük köyü vb. çalışmalara yönelik fizibilite raporları

Uçurtma sörfü (kite surf), rafting, kano, dalış, dağcılık, yamaç paraşütü, kaya tırmanışı, off-road, dağ bisikleti gibi spor turizmine yönelik altyapı geliştirme faaliyetleri ihtiyaç duyulan fizibilite raporları

Birden fazla ulusal ve uluslararası festivale ev sahipliği yapabilecek kalıcı bir festival hizmet merkezini oluşturmaya yönelik fizibilite raporları

Tren turizmini geliştirmek amacıyla rota geliştirme, dinlenme ve yeme içme alanları oluşturma gibi faaliyetleri içeren altyapılara yönelik fizibilite raporları

Tematik müze oluşturmaya yönelik fizibilite raporları

Öncelik 2

Teknoloji odaklı girişimciliğin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların fizibilite raporları

Kuluçka ve hızlandırıcı merkezleri kurulmasına ve kapasite artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporları

Girişimciler için alternatif finansman araçlarının geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları

Bölgede üretimi gerçekleştirilmeyen inovatif ürünlerin üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Kooperatif ürünlerinin tasarlanması / işlenmesi / paketlenmesi / depolanması / markalaşması / ticarileşmesine yönelik kurulacak tesislerin fizibilite raporları

Kooperatif mükemmelliyet merkezlerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Yabancı girişimciler, şirketler ve yatırımcılar için büyük girişimcilik kampüslerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Teknoloji odaklı ve sosyal girişimcilik konularında ağ ve ortaklıkların oluşturulmasına yönelik fizibilite raporları

Sosyal girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla kurulacak merkezle – re yönelik fizibilite raporları

Toplumsal sorunların çözümü için bilimsel araştırmalar ve saha araştırmaları yapan sosyal laboratuvarların kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Kırılgan grupların sosyo-ekonomik yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal girişimlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştiren merkezlerin fizibilite raporları

Çocukların ve gençlerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini bilim, sanat veya spor yoluyla desteklemeye yönelik hizmetler sunan sosyal girişimlerin fizibilite raporları

Öncelik 3

Bölgenin yenilik ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında eksik olduğu düşünülen tesis, ürün, teknoloji veya araçların geliştirilmesini esas alan yatırımların fizibilite raporlar

Sektörel mükemmeliyet merkezi kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Kaynak verimliliğinin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılmasına yönelik olarak enerji verimliliği merkezi gibi merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporlar

Bölgede üretimi yapılan mal ve hizmetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporlar

Bölgede üretimi gerçekleştirilmeyen yenilikçi ürünlerin üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Bölge sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta/yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırılmasına yönelik yatırımların fizibilite raporları

Tarım ve gıda ürünlerinin katma değerli hale getirilmesi için işleme, pazarlama gibi alanlardaki altyapı yatırımlarının fizibilite raporları

Doğal kaynakların işlenmesine ve katma değerli hale getirilmesine olanak sağlayacak yenilikçi üretim tesislerinin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Üretim altyapısının geliştirilmesine yönelik OSB, İhtisas OSB, KSS, TGB gibi altyapıların oluşturulmasına yönelik fizibilite raporları

Yenilenebilir enerji teknolojilerinde yerli aksam teknolojilerini geliştirme yatırımlarına yönelik fizibilite raporlar

Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için yapılacak biyokütle yatırımları ve sera gazı salınım miktarının azaltılması için enerji tasarrufu sağlayacak yatırımlara yönelik fizibilite raporları

Atıl durumdaki kamusal alanların ortak üretim ve istihdam alanlarına dönüştürülmesine yönelik fizibilite raporları

 

Öncelik 4

Kırılgan grupların sosyo-ekonomik yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel merkezlerin kurulmasına yönelik fizibilite raporları

Bölgede sosyal sorunların çözümüne destek olacak yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları

Kentsel alanın cazibesini artırmak amacıyla hayata geçirilecek altyapı yatırımlarına yönelik fizibilite raporları

Yerel değerler ile potansiyelin ekonomiye kazandırılması çerçevesinde ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmesine katkı sağlamaya yönelik yatırımların fizibilite raporları

Kırsalda yöreye özgü ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, markalaşması ve ticarileşmesine yönelik yatırımların fizibilite raporları

İlçelerde ve kırsal alanda çevre dostu uygulamaların geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları

İlçelerde ve kırsal alanda sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi için tarım dışı kırsal endüstrilerin geliştirilmesine yönelik fizibilite raporları

Bölge için ekonomik değere sahip, kritik olan ve aciliyet taşıyan hususların yatırıma dönüşmesine yönelik fizibilite raporları

 

 

 Gerekli Belgeler

Resmi Kayıt Belgesi

Tüzüğü, Vakıf Senedi, Kuruluş Sözleşmesi ya da Resmi Görev Tanımlarının Yer Aldığı Onaylı Belge

Noter Tasdikli İmza Sirküleri Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan talep edilmeyecektir

Yetkili Yönetim Organının Kararı Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlardan talep edilmeyecektir

Proforma Fatura

Teknik Şartnameler