';
side-area-logo

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Teknik Destek Programı ile 2014-2023 Ankara Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda yerel aktörlerin, “2021-2023 Sonuç Odaklı Program” vizyonu dâhilinde bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine ve artırılmasına yönelik teknik destek sağlanması amaçlanmıştır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021

Program Bütçesi 2 Milyon₺
Azami Destek

Öncelik 1: 1 milyon₺

Öncelik 2: 600 Bin ₺

Öncelik 3: 400 Bin ₺

Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumları

Mahalli İdareler

Üniversiteler, Meslek Okulları, Araştırma Enstitüleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Birlikler ve Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri

İş Geliştirme Bölgeleri

Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Son Başvuru Tarihi 31.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programın Öncelikleri

Bileşen 1: Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı

Ankara’nın bilişim sektöründe güncel teknolojilerin entegrasyonu ve yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

Bilişim teknolojilerinin sağlık, savunma ve eğitim sektörlerine adapte edilerek yaygınlaştırılmasının desteklenmesi

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe Ar-Ge ve üretim ekosisteminin geliştirilmesi ve ileri teknolojili ürün üretiminin arttırılmasının desteklenmesi

İş ve inşaat makineleri sektöründe kritik parçalarda yerli üretimin geliştirilerek “Türk iş makinesi” marka değerinin oluşturulmasına katkı sağlanması

Savunma ve havacılık sektöründe Ar-Ge, test ve üretim kapasitesinin iyileştirilmesine katkı sağlanması

İleri teknolojili sektörlerde Ar-Ge ve Ür-Ge payının arttırılmasına katkı sağlanması.

İleri teknolojili sektörlerde girişimcilik, ticarileştirme ve girişim sermayesi ekosisteminin geliştirilmesine kaktı sağlanması

Ankara sanayisinin üretim ve ihracatında yüksek ve orta yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin payının artırı

Ankara’da üretilen ileri teknolojili ürün ve hizmetlerin uluslararası marka değeri kazanmaları ve küresel pazarda rekabet edebilirliklerinin artırılmasının desteklenmesi lmasına katkı sağlanması

Teknolojiye dayalı Ar-Ge odaklı uluslararası doğrudan yatırımların bölgeye çekilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi

Bileşen 2: Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı

Ankara alt bölgelerinde yenilikçi üretim ve gelir modellerinin geliştirilerek girişimciliğin desteklenmesi ve kırsal ekonominin çeşitlendirilmesi

Kentte üretilen teknolojilerin kırsaldaki sosyal ve ekonomik hayata entegre edilmesi

Tarım ve tarıma dayalı sanayide teknoloji temelli üretim, organizasyon ve pazarlama süreçlerine geçilmesi ve bu sektörlerde dijital dönüşümün teşvik edilmesi

Geleneksel çiftçi biçimlerinden girişimci çiftçi modeline geçişin teşvik edilmesi

Kentsel tarım konusunda farkındalık yaratmak ve kentsel tarım uygulamalarının Ankara’da mekansal gelişime uygun biçimlerde yaygınlaşmasını sağlamak

Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle Ankara kırsalını kırsal turizm destinasyonu haline getirerek kırsal alanlarla kent merkezi arasındaki sosyal ve ticari etkileşimin güçlendirilmesi

İklim değişikliği ile uyumlu planlamalar yapılması, tarım ve gıdada atık geri dönüşümü uygulamaları ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi,

Tarım, gıda ve tıbbi aromatik bitki üretimi alanlarında teknoloji ve teknoloji-yoğun ürün geliştirme ve ticarileştirme amaçlarına yönelik küme, merkez ve platform gibi yapıların oluşturularak Ankara’nın ulusal bir tarım-gıda teknolojileri merkezine dönüştürülmesi

Bileşen 2: Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı

Sosyal yenilik ve sosyal girişimcilik konularında bilgi ve farkındalığın artırılması

Bölgede sosyal girişimciliğin ve sosyal yeniliğin Ankara’nın çevre bölgeleri de dâhil olmak üzere teşvik edilmesi için öncelikli alanların tespit edilmesi

Sosyal yenilik ve girişimcilik konularında ağ ve ortaklık yapılarının geliştirilmesi

Sosyal girişimcilik aktörlerinin ve çatı kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik desteklenmesi

Bölgede sosyal yenilik uygulamalarının artırılması

Sosyal sorumluluk farkındalığının arttırılarak sosyal sorumluluk faaliyetlerinin teşvik edilmesi

 

Örnek Proje Konuları

Eğitim verme

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler

Geçici uzman personel görevlendirme,

Danışmanlık