';
side-area-logo

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Ankara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile 2014-2023 Ankara Bölge Planı vizyonu doğrultusunda ve Planın öncelik ve tedbirleri kapsamında,  Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,  Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, Bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin kısa/orta vadede yatırıma dönüştürülebilecek fizibilite çalışmalarını desteklemek programın temel amacı olacaktır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 10.12.2021

Program Bütçesi 2 Milyon ₺
Azami Destek 150  Bin ₺
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumları Kuruluşları

Yerel Yönetimler

Üniversiteler

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Sivil Toplum Kuruluşları

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları

Kooperatifler

Organize Sanayi Bölgeleri

İş Geliştirme Merkezleri

Son Başvuru Tarihi 10.12.2021

 

 

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Teknoloji Bileşeni: Teknoloji Girişimciliği ve Ticarileşme Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 2: Sosyal Bileşen: Sosyal Yenilik ve Sosyal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

Öncelik 3: Kırsal Bileşen: Yeni Nesil Kırsal Kalkınma Sonuç Odaklı Programı kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması

 

 

 

 

 

Gerekli Belgeler

Başvuru Sahibi Beyannamesi ve varsa Ortaklık Beyannamesi / İştirakçi Beyannamesi

Resmi Kayıt (Tescil) Belgesi ve Faal Olduklarına Dair Belge, Kâr amacı gütmeyen kooperatifler için sicil belgesi, Dernekler için İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınacak Ankara’da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge ve tüzükleri veya Ankara’da faal şubesi bulunduğuna dair belgeleri, Vakıflar için Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden alınacak Ankara’da kayıtlı ve faal olduğuna dair belge veya Ankara’da faal şubesi bulunduğuna dair belge

İmza Sirküleri

Kuruluş Belgesi

Yetkili Karar Organının Aldığı Karar

Eş finansman öngörülen başvurularda Başvuru Sahibi ve varsa ortağının bir önceki mali yıla ait, yetkili kişi, organ ya da kurumlarca onaylanmış kesin hesapları

Ödenek miktarını gösterir onaylı tablo, bilanço, gelir gider tablosu, mizan cetveli vb.

Kamu Kurumları ve Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve OSB’ler için zorunlu değildir

Teknik Şartname

En Az 3 (Üç) Proforma Fatura veya Teklif