';
side-area-logo

SGK Prim ve Teşvik Danışmanlığı

5510 Sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı kişi çalıştıran özel sektör işyeri için düzenlenmiş olan sigorta prim teşviklerinden yararlanmak için Analiz Kariyer olarak alanında uzman kadromuz ile birlikte proje süresince en yakın çözüm ortağınız olmaktan mutluluk duyacağız.

SGK Prim ve Teşvik Danışmanlığı ile siz müşterilerimizi doğru kanala yönlendirilerek kurumunuza maksimum düzeyde kar sağlayabilecek doğru teşvikten yararlanmanıza olanak tanıyor, bu kapsamdada öncelikle mevcut durumunuza dair detaylı analizler yapıyoruz. Bu analiz sonucunda kurumunuza özgü hazırlanan rapor; kurumunuzun teşvik potansiyeline dair bir bilgilendirmeyi içerir. Böylece kurumunuzun hangi teşviklerden maksimum düzeyde yararlanabileceği belirlenmiş olur.

Sigorta Prim Teşvikleri başlığı altında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bu teşviklerin temel amaçları; kayıtlı sigortalı istihdamının artırılması, kadınlar, gençler ve engelliler gibi dezavantajlı grupta bulunan kişilerin istihdamının arttırılması, bölgesel ve büyük ölçekli yatırımların özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasıdır. Hali hazırda uygulaması devam eden;

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda Yedi,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda Sekiz,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda Bir,
 • 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunu’nda Bir,
 • 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu’nda Bir
 • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nda Bir,
 • 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nda Bir,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda Bir,

olmak üzere toplamda 21 Prim Teşvik, Destek ve İndirim Uygulaması bulunmaktadır.

SGK Teşvikleri ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik

Prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca istatistiki bölge birimleri sınıflandırması, kişi başına düşen milli gelir veya sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyleri dikkate alınmak suretiyle belirlenen illerde işveren hisseleri ile sigortalı hisselerinin tamamına kadar olan kısmı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinden karşılanmaktadır.

 • Genç Girişimci Teşviki

18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı ve 5510 sayılı Kanunu’nun 81. maddesine eklenen (k) fıkrası ile 01.06.2018 tarihinden başlamak üzere ilk defa (mevcut bir işletmeye sonradan ortak olmamak) mükellefiyet tesis edilen ve 5510/4-b (BAĞ-KUR) kapsamında tescil edilen 18-29 yaş aralığındaki genç girişimcilerin bir yıl süreyle Genç Girişimci Teşvikinden yararlanabilmektedir.

Teşvik Tutarı, sigorta primine esas kazanç (SPEK) alt sınırından hesaplanacak sigorta primlerinin tamamını Hazine tarafından karşılanabilmektedir.

Bu destek ile ilgili olarak daha detaylı açıklamalara 2018/28 sayılı genelgeden ulaşabilirsiniz.

 • 4/B (BAĞ-KUR) 5 Puan Teşviki

5510 Sayılı Kanun’un 81. Maddesinin birinci fıkrasının j bendine dayanan 4/B 5 Puan Teşviki kapsamında, İsteğe bağlı sigortalılar hariç 5510/4b-1,2,3 (BAĞ-KUR) sigortalılarına, %34,5 olan prim oranına %5 indirim uygulanması halinde bu oran %29,5 olup işverene ek 5 puanlık bir teşvik uygulanmış olur.

 • İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

Kapsama giren sigortalı için, işsizlik ödeneğine hak kazandığı süre boyunca prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primlerinin %1’i ile uzun vadeli sigorta primleri ve genel sağlık sigortası priminin tamamı, kalan işsizlik ödeneği süresince İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 • Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011- 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları (SPEK) üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Aylık prim ve hizmet bedellerinin muhtasar ve prim beyannameleriyle beraber verilmiş olması ve primlerin aksatılmadan yasal süre içerisinde ödenmesi teşvikin şartları dâhilindedir.

 • İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayanların İstihdamına Yönelik Teşvik

Türkiye İş Kurumu tarafından 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan İşbaşı Eğitim Programlarını tamamlayan program katılımcılarını üç ay içerisinde işe alan özel sektör işverenlerine işe aldıkları bu sigortalılar için, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Aylık prim ve hizmet bedellerinin muhtasar ve prim beyannameleriyle beraber verilmiş olması ve primlerin aksatılmadan yasal süre içerisinde ödenmesi teşvikin şartları dâhilindedir.

 • İlave İstihdam Teşvik

İlave İstihdam Teşviki ile belirlenen bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerleri için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için; prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

 • Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki

4447 Sayılı Kanun’un ek 4’üncü maddesi hükmü uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp 10 kişiden fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak uygulanmaktadır.

 • Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan her engelli sigortalının, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkânı sağlanmıştır.

 • Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Teşvik

Ar-Ge/Tasarım ve Destek Personeli ile 4691 sayılı Kanununun geçici 2. maddesi uyarınca; ücreti gelir vergisinden muaf olan personelin; ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, 31/12/2023 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.

 • Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si, Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

 • Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

2828 Sayılı Kanun’un ek 1. maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin sigortalı ve işveren hissesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

 • Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

Prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Teşvikten Yararlanma Şartları:

Sigortalının; 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış̧ olması, İşe giriş̧ tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış̧ olanların ikamet ettiği hanede bulunması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olması gerekmektedir.

Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik için İşyerinin; Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde vermiş olan, Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmayan, Yapılandırılmış̧/taksitlendirilmiş̧ borçlarını zamanında ve düzenli bir şekilde ödemesine devam eden, Sahte sigortalı bildiriminde bulunulmayan, kayıt dışı sigortalı çalıştırmayan bir işyeri olması gerekmektedir.