';
side-area-logo

Kalkınma Ajansları – Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Kalkınma Ajanslarının teklif çağrısına çıktığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) ile uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği arttırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı konu alan proje başvurularını destekleyecektir.

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 26.02.2021 –  Saat: 17:30

 

Program Bütçesi

 

1.000.000,00 TL

 

Azami Destek Kar amacı Gütmeyen: 900.000 TL / Kar amacı Güden:  500.000 TL
Azami Destek Oranı Kar amacı Gütmeyen: %90 / Kar amacı Güden:  %50
Proje Süresi 12 – 24 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Başvuru Sahibi

– Kar amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları,

– Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

– Birlikler,

– Kooperatifler,

– Sivil tolum kuruluşları,

– Organize sanayi bölgeleri,    Kar amacı güden tüzel kişiler

Ortak

– Sanayi siteleri,

– Serbest bölge işleticileri,

– Teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgeleri,

– Endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri

İştirakçi

– Siyasi partiler dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler

Son Başvuru Tarihi 26.02.2021 – Saat: 17:30

 

 

 

 

Program Öncelikleri

1-    İstihdam Edilebilirliği Arttırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılması ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesi

Genç istihdamın arttırılması

İllerdeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşeri sermayenin geliştirilmesi

2-       Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulması ve kapasitelerinin arttırılması

İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesi

Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanması

3-       Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin arttırılması

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesi

Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin arttırılması

4-       Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerinin uyumlaştırılması

Program öncelik alanları ile ilişkili ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözülmesi