';
side-area-logo

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği

İstanbul Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı için ilana çıkmıştır. İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından 2021 Yılı Fizibilite Desteği Programı için tahsis edilen kaynak ve son başvuru tarihi aşağıda yer almaktadır.  

Analiz Kariyer olarak tecrübeli kadromuz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyarız.

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2021 –17.00

 

Program Bütçesi

 

8.000.000 TL
Azami Destek 400.000 TL
Azami Destek Oranı %100
Proje Süresi 6 Ay- 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu Kurumları;
  • Valilik,
  • Kaymakamlıklar,
  • Kamu Kurumlarının İl ve Bölge Müdürlükleri ve Başkanlıkları,
  • Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri
 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri
 • Belediyeler, İSKİ, İETT
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları
 • İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası, İstanbul Ticaret Borsası
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Birlikler, Odalar,
 • Meslek Örgütleri, Merkezler
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler
 • Sivil Toplum Kuruluşları;
  • Dernekler,
  • Vakıflar,
  • Birlikler,
  • Sendikalar,
  • Federasyonlar,
  • Konfederasyonlar
 • Üniversiteler, Fakülteler, Enstitüler
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
Son Başvuru Tarihi 31.12.2021 – 17.00

 

 

 

 

Program Öncelikleri

 • Öncelikli alanlarda geliştirilecek güdümlü projelerin sayısını, verimliliğini ve etki gücünü artırmak üzere fizibilite çalışmalarına finansman sağlanması
 • Kalkınma ajansları destek mevzuatı ve İstanbul Kalkınma Ajansının sonuç odaklı programları ile uyumlu öncelikli alanlarda geliştirilecek özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması
Örnek Proje Konuları

İstanbul Kalkınma Ajansının sonuç odaklı programları ile uyumlu öncelikli alanlarda geliştirilecek özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması gerekmektedir. Bu alanla uyumlu 5 adet öncelikli tema bulunmaktadır.

Tema 1 Girişimcilik: Teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimciliğin geliştirilmesini esas alan özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Tema 2 Yenilik: İstanbul’da yenilik ve dijital dönüşüm kapasitesinin artırılmasını esas alan özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Tema 3 Yaratıcı Endüstriler ve Tasarım: İstanbul’da üretilen ürün ve hizmetlerde tasarım ile katma değerin artırılmasına ve İstanbul’un tasarım kenti imajının güçlendirilmesine yönelik özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Tema 4 Çocuklar ve Gençler: İstanbul’da gelecekte ihtiyaç duyulacak alanlarda çocukların ve gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Tema 5 Dezavantajlı Gruplar: Dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerinin kolaylaştırılmasına yönelik sürdürülebilir, özgün ve model güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarının hazırlanması hedeflenmektedir.

Programa Başvuracakların Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
Bu programda desteklenmeyecek faaliyetler aşağıda sıralanmaktadır:

 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 • Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim/kurslar için bireysel burslar
 • Akademik araştırma,
 • Yerel kuruluşların yapageldikleri rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Yatırımlarda Devlet Yardımlarını Düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörlerdeki projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet veya proje için hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması devam eden projeler.

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 • Sözleşmede belirtildiği halde proje hesabı dışında yapılan proje harcamaları,
 • Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 • Arazi veya bina alımları,
 • Yapım (inşaat) işleri,
 • Kamulaştırma bedeli,
 • İkinci el ekipman alımları,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
 • Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler,
 • Kurumların en üst düzey yöneticilerine (dernek / vakıf başkanı vs.) yapılacak ödemeler (maaş vs.)
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri için Katma Değer Vergisi.

Başvuru Formunda yer verilmeyen bir faaliyete ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması mümkün olmayacaktır.