';
side-area-logo

Güdümlü Proje Desteği

Kalkınma Ajansları bulundukları bölgeleri destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dahilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kâr amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kalkınmabank

Güdümlü Proje Desteği

Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği herhangi bir teklif çağrısında bulunmadan bölgede mevcut öncelikler üzerinden ajansların yol göstericiliğinde hazırlanan girişimcilik ve yenilikçilik temelli özel projelere mali ve teknik destek olarak sağlanır. Güdümlü projeler için verilen desteğin amacı, bölgenin ihtiyaçlarına özel projelerin teşvikidir.

Güdümlü projeler kapsamında yapılan plan, faaliyet projesi ve fizibilite çalışmaları benzeri bakanlığın onayına sunulmadan önce gerçekleşen harcamalar uygulayıcı ve ortağı tarafından karşılanmalıdır. Diğer projelerden farklı olarak ajansların konu ve şartlarını belirlediği bu projelerde mali destek, proje maliyetlerinin en fazla %75’i kadar olabilir. Bu oran yönetim kurulu kararı ile %90’a kadar çıkabilir. Proje ortaklarının nakdi katkıda bulunmaları ve sürdürülebilirliği güvence altına alacak taahhütler sunmaları gereklidir. Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği programından faydalanmak isteyen projelerin proje teklif çağrısında belirtilen başvuru sahibi, ortaklar ve maliyetlerin uygunluğu konusunda karşılaması gereken kriterlere uyması beklenir.

Ajans, bölgesel ihtiyaç ve öncelikleri tespit ederek bir proje tasarlar ve daha sonra bu projeyi gerçekleştirecek kuruluşlar bularak gerekli toplantılar düzenler. Güdümlü projeler üzerinde üniversite, özel sektörün, kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa hareket etmesi öngörülür. Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar projede uygulayıcı olamaz fakat ortak ya da iştirakçi olabilir.

Projenin iş planı, uygulama alanı ve fizibilite destek kapsamında sunulacak mali destek eğer küçük ölçekli altyapı projesi içinse ajans bütçesinden bu alana ayrılan kaynak tarafından karşılanır. Bu projelerde uygulama süresi en fazla 2 yıldır.

Güdümlü projelerin desteklenmesi için diğer projelerden farklı konuları kapsamaları gereklidir. Kalkınma Ajansları Güdümlü Proje başvuru şartları şöyledir:

  • Özel sektörü güçlendirerek üretim ve ihracat kapasitesini artırmalı, başarılı uygulama örnekleri sunmalı, sektörde çeşitlilik ve uzmanlaşma sağlamalı, yenilikçi finansman çeşitlilerinin üretimine destek olmalı, kamu, yeni hizmet organizasyonlarının geliştirilmesi için öncü olmalı, üniversite ve sanayiler arası iş birliği ortamı yaratmalı, bölgede iş birliği ağları oluşturmalı, sektörün talep ettiği istihdama yönelik çalışmalarda bulunmalıdır.

 

  • Sosyal sorumluluk farkındalığı yaratmalı, sosyal dayanışmayı güçlendirmeli, kültürel değerleri gözeterek ön plana çıkarmalı, dezavantajlı konumda bulanan kişilere sosyal, kültürel ve fiziksel gereksinimlerine hitap eder şekilde planlanmalı, kültürel mirası göz ardı etmemeli, sosyal hayatı kolaylaştırmalıdır.

Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği alacak projelerin bölge kapasitesini geliştirirken bireylerin sosyal hayatta etkin bir aktör olmaları için uygun zeminler hazırlamalıdır. Fakat bu bir sosyal koruma ya da sosyal hizmet şeklinde gerçekleşmemelidir. Yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık kuruluşu, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal merkez, sevgi evi, huzurevi, bağımlılık tedavi merkezleri, kadın sığınma evleri gibi kamu kurumu ve yerel yönetimlerin görevi olan, uygulama aşamasında engel bulunan (imar, izin, teknik aksaklık vs.) ve kâr amacı güden kurum/kuruluşların yararlanıcı konumunda olduğu projeler güdümlü proje kapsamına girmediklerinden, Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği alamazlar. Destek verilen projeler en fazla 2 yıl içinde tamamlanmalıdır. Aksi durumlar kanıta dayanarak bitiş tarihinden en geç 1 ay önce ajanslara bildirilmeli sözleşme değişikliği yapılmalıdır. Mazeretlerin kabul edilmesi halinde genel sekreterlik tarafından tek sefer olmak üzere en fazla 1 ay uzatılabilir. Projeden bağımsız mücbir sebeplerin olması halinde yine tek sefer olmak üzere 6 aya kadar uzatma kararı alınabilir.

Güdümlü projeler için sahaya inilmeli, kalitatif/kantitatif araştırmalar gerçekleştirilmelidir. Ajans öncülüğünde geliştirilecek fikirler için ilgili kurum/kuruluşlarla önce başlangıç toplantısı ardından mutabakat toplantısı düzenlenir. Uygulayıcı teklif formunu Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden ajansa sunar. Genel sekreterlik liderliğinde en az 3 ajans uzmanının bulunduğu değerlendirme komisyonunun uygun bulunması halinde Güdümlü Proje Bilgi Formu yönetim kuruluna iletilir. Bu aşamayı da başarıyla geçen projeler bakanlığın çalışma programına eklenir ve fizibilite çalışmaları başlar. Proje sahibi ve ortakları tarafından iş planı, bütçe, taahhütnameler ve fizibilite raporu oluşturularak önce yönetim kurulunun ardından bakanlığın onayına sunulur, kabul edilmesi halinde ajans tarafından destek verilir.

Kalkınma Ajansları hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/kalkinma-ajanslari