';
side-area-logo

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Destek Programı

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Fizibilite Destek Programı ile Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine katkı sağlayacak projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

SUN Danışmanlık olarak 16 yıllık tecrübemiz ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

Son Başvuru Tarihi: 24.12.2021

Program Bütçesi 2 Milyon₺
Azami Destek 200 Bin ₺
Azami Destek Oranı %90
Proje Süresi 12 Ay
Uygun Başvuru Sahipleri

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.)

Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf Vb.)

Yerel Yönetimler

Üniversite Rektörlükleri

Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri

Teknoparklar

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Birlikler ve Kooperatifler

Son Başvuru Tarihi 24.12.2021
Programın Öncelikleri

Öncelik 1 Sanayi sektöründe yenilik, markalaşma, dijitalleşme, verimlilik ve dış ticaret kapasitesinin geliştirilmesi.

Öncelik 2 Bölge turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması.

Öncelik 3 Tarım sektöründe kalite, verimlilik, markalaşma ve örgütlenme kapasitesinin artırılması

Öncelik 4 . İşgücü piyasasının niteliklerinin artırılması

Öncelik 5 . Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi

Öncelik 6 Bölge için aciliyet gerektiren yatırımlar .

Örnek Proje Konuları

Organize sanayi bölgelerinde ar-ge, dijital dönüşüm, test ve eğitim faaliyetleri, kümelenme vb. hizmetler ile işletmelerin yenilik kapasitesini artırmak üzere kurulacak yapıların fizibiliteleri

İşletmelerin dijital dönüşümüne yönelik yol haritası belirleme, strateji hazırlama gibi konularda ortak danışmanlık hizmetleri sunabilecek dijital dönüşüm teknolojilerine yönelik yapıların fizibiliteleri

Atıl durumda olan alanların ve yapıların teknoloji odaklı merkezlere dönüştürülmesine yönelik fizibiliteler

Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi gibi planlı üretim alanları kurulmasına yönelik fizibiliteler

Yenilik, girişimcilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesini artırmaya yönelik yapıların oluşturulmasına yönelik fizibiliteler

Uygulamalı mesleki eğitim merkezi kurulmasına yönelik fizibiliteler

Eko turizm yatırımlarına yönelik fizibiliteler

Kooperatif ve birliklerin ürün işleme, paketleme, depolama yatırımlarına yönelik fizibiliteler

Lisanslı depoculuk fizibiliteleri

Tarım-Gıda teknoparkı kurulmasına yönelik fizibiliteler

Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

Kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve etkin havza yönetiminin sağlanmasına yönelik fizibiliteler

Eko-endüstriyel park / yeşil osb uygulamalarının geliştirilmesine yönelik fizibiliteler

 

 

Gerekli Belgeler

İmza Sirküsü

Meclis Kararı: Belediyelerin başvuru sahibi olması durumunda; proje sunulmasına, projenin başarılı bulunması durumunda uygulanmasına, kurumu temsile, ilzama, proje belgelerini imzalamaya ilişkin ilgili kişiye yetki verdiğini gösterir meclis kararı ve yetki verilen kişinin tatbiki imzası/imza beyannamesi

Proforma Faturalar: Proje kapsamında 50.000 TL ve üzeri her bir satın alma için hazırlanan teknik şartnameye istinaden en az 2 farklı tedarikçiden alınmış proforma fatura

Teknik Şartname: Proje kapsamında 50.000 TL ve üzeri her bir satın alma için hazırlanmış ayrıntılı teknik şartname

İş Tanımları: 50.000 TL’nin altındaki bütün harcamalar için ayrı ayrı İş Tanımları

Faaliyet Belgesi: sivil toplum kuruluşu, küçük sanayi sitesi, birlik veya kooperatif olması durumunda başvuru tarihi itibari ile en fazla 1 ay önce bağlı oldukları resmi birimden alınmış halen faal olduklarını ifade eden belge

Başvuru Bilgi Formu

Ortaklık/İştirakçi Beyannamesi

Vergi Borcu Yoktur Belgesi

Sgk Borcu Yoktur Belgesi

Damga Vergisi/Muafiyet Belgesi

İzinler : Gerekli ise izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler