';
side-area-logo

Fizibilite Desteği

Kalkınma Ajansları bulundukları bölgeleri destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dâhilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kâr amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kalkınmabank

Fizibilite Desteği ve Kalkınma Ajansı Fizibilite Raporu

Kalkınma Ajansları yerel bölgenin kalkındırılması, rekabet gücü yaratılması, ekonomisini olumsuz etkileyebilecek durumları önleyerek ortadan kaldırmak ve yatırım kapasitesini artıracak önemi bulunan projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sunar. Bu tür desteklerde teklif çağrısı yapılmaz. Fakat fizibilite desteğinden yararlanmak isteyen projelerin proje teklif çağrısında belirtilen başvuru sahibi, ortaklar ve maliyetlerin uygunluğu kapsamında belirtilen kriterlere uyması beklenir.

Kalkınma Ajansı fizibilite desteği olarak proje başına tahsis edilen ajans destekleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21. maddesinin F bendine göre o yıl belirlenen limitin iki katını geçemez. Yararlanıcıların eş finansmanı zorunlu değildir fakat olması öncelikli desteklenen bir durumdur.

Yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurum/kuruluşları, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri, birlikler ve başvuru itibariyle 5 sene süresince kâr dağıtımı yapmayacağını sözleşmede belirten kooperatifler Kalkınma Ajansı fizibilite desteği programından yararlanabilirler. Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar bu destekten faydalanamazlar. Ortakların da başvuru sahipleri ile aynı kriterlere sahip olmaları beklenir. Uygulama süresi sözleşme imzalanmasından bir gün sonra başlar. Fizibilite desteği alan projelerin en geç bir yıl içinde tamamlanması gereklidir.

Program kapsamında Bölge Planı’nda belirtilen yatırım fizibiliteleri, kamu kurumlarının yatırım fizibiliteleri, güdümlü proje desteği alan projelerin fizibilite çalışmaları, organize sanayi bölgesi gibi özel yatırım alanlarının projelerine yönelik fizibiliteler önceliklidir.

Projenin Kalkınma Ajansı fizibilite desteği alabilmesi için sosyal kalkınmaya katkı yapması, ekonomik tehditleri ortadan kaldırması ve girişimcilik kapasitesini artırması hedeflerinden en az biriyle paralellik göstermesi beklenir. Fizibilite desteği sağlanmayan çalışmalar, fizibilite hazırlanırken kullanılacak şablonlar, başvuru sahiplerinin uygunluk kriterleri ve destek miktarlarının oranları bakanlık tarafından belirlenir.

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) yapılır. Aynı başvuru sahibi tek bir program yılı içinde fizibilite desteği için en fazla 4 defa başvuru yapabilir fakat ajans en fazla 2 proje için mali destek sunar. Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlanan ve ajansa verilen her teklif genel sekterin önderliğinde en az 3 ajans uzmanından oluşan değerlendirme komisyonu tarafından en fazla 1 ay sürede incelenir. Başvurular Başvuru Formu Kontrol Listesi’nde yer alan kriterlere uygunluğu açısından değerlendirilip Kalkınma Ajansı fizibilite raporu dosyasının teknik ve mali uygunluğu ölçülür. Projenin konuyla bağlantısı, yöntemi, sürdürülebilir olması, bütçe ve maliyetlerin uygunluğu adımlarında onaya engel teşkil eden bir durum olmaması halinde sonra yönetim kurulu toplantısında verilecek onay ile projelere destek sağlanır.

Yararlanıcı sözleşme gerekliliklerini en geç 1 sene içinde yerine getirerek fizibilite raporunu Destek Yönetimi Kılavuzu’na uygun hazırlayarak bitirilmeli ve ajansa sunulmalıdır. Kalkınma Ajansı fizibilite raporu ajansa sunulmaz ya da gerekli kurallara uymazsa sözleşme feshedilerek destek geri alınır.

Kalkınma Ajansları hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/kalkinma-ajanslari