';
side-area-logo

Doğrudan Finansman Desteği, Proje Teklif Çağrısı

Kalkınma Ajansları bulundukları bölgeleri destekleyici, bölge için önem arz eden faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla belirli planlar dahilinde yerel idarelere, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, STK’lara, kâr amacı güden işletmelere, kooperatiflere mali ve teknik destek sunarlar.

Analiz Kariyer tecrübeli kadrosu ile ilgili program kapsamında sizlere profesyonel destek sunmaktan mutluluk duyacağımız programa ilişkin detaylı bilgiler aşağıda bulunmaktadır.

kalkınmabank

Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı

Ajansların, yukarıda bahsedilen oluşumlara mali destek sağlayabilmeleri için projelerinin belirli şartları sağlaması gerekmektedir:

 • Gerçekleştirileceği bölgenin kırsal ve yerel kalkınmasını destekleyecek nitelikte olmalıdır.
 • Sivil toplum, özel sektör ve kamu ortaklığı çerçevesinde şekillenmelidir.
 • Bölgenin ulusal ve uluslararası boyutta görünür olabilmesine destek olmalıdır.
 • Bölgede iş gücü ve yatırım piyasasına etki etmelidir.
 • Küçük ve orta ölçekli işletmeler projeden doğrudan / dolaylı etkilenmelidir.
 • Ülkenin tarafı olduğu programlar/sözleşmeler kapsamında geliştirilmeli, programların tanıtımı gerçekleştirilmelidir.
 • Mevcut diğer kuruluşların proje oluşturma ve uygulama süreçlerine destek niteliği taşımalıdır.
 • Bölgenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik hazırlanmalıdır.

Mali Kalkınma Ajansı destekleri 3 ana başlık altında sunulur:

 • Doğrudan Finansman Desteği
 • Finansman Desteği
 • Faizsiz Kredi Desteği

Doğrudan Finansman Desteği

Kalkınma Ajansı Doğrudan Finansman Destekleri belirli kurallar dahilinde proje teklif çağrısı yöntemi ile sunulan karşılıksız bir destektir. Proje çağrısı yapılmadan yapılan destekler ise Fizibilite Desteği ve Güdümlü Proje Desteği’dir.

Proje Teklif Çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirlenmiş bir destek programı için vasıfları uygun başvuru sahiplerinin belirli şartlara uygun proje tekliflerini sunması için yapılan çağrılardır.

Mali desteğin sağlanabilmesi için başvuru sahibi ve ortaklarının proje fark etmeksizin uyması gereken bazı kriterler mevcuttur;

 • Proje kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştirmek için yetkisinin bulunması
 • Projenin gerçekleştirileceği bölgede yer almak
 • Projeden direkt sorumlu kurum olmak

İflas eden, kayyum atanmış, konkordato ilanı bulunan, faaliyetleri aktif olmayan, mesleki suçu bulunan, görevi kötüye kullanma kararı olan, kesinleşmiş suçtan mahkum olan, daha önce mali destek gerekliliklerini ihlal eden, yanlış beyanda bulunan, Kalkınma Ajansları ile menfaat ilişkisi içinde olan kurumlar başvuru sahibi, ortak ya da iştirakçi olamazlar.

Siyasi/etnik içerikli, hukuka aykırı, bankacılık, sigorta ve mali hizmetler, borsa yatırımları, gayrimenkul yatırımları, bireysel sponsorluklar, bireysel burslar, hibe projeleri, akademik çalışma içerikli projeler mevzuata uymamaları nedeniyle mali destek alamazlar.

Tek bir proje yılı içinde aynı başvuru sahibi bölgesindeki ajansa en fazla 4 proje için destek talebinde bulunabilir fakat ajanslar en fazla 2 tanesine destek sağlar. Kâr amacı olan gerçek ve tüzel kişiler uygulama süreci ve proje bitimini takip eden 1 yılık sürede tekrar aynı ajansa başvuru yapamazlar. Aksi halde verilen Kalkınma Ajansı destekleri geri talep edilir. Mali destek alan projeler en fazla 2 yıl içinde tamamlanmalıdır.

Başvurular tek ya da ortaklar ile gerçekleştirilebilir. Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı kapsamında ortaklığın geçerli olabilmesi için tüm aşamalarda, kaynakların bulunması ve dağıtılması süreçlerinde tarafların aktif yer alması gereklidir. Başvuru Rehberi tarafından belirlenmiş uygun maliyetlere dahil olması halinde ortakların masrafları bütçeden ödenir.

Teknik, maddi ya da bilgi sağlama amaçlı destek sunan kurum ve kuruluşlar Kalkınma Ajansı projeleri için iştirakçi olarak yer alabilir. İştirakçilere mali destek sunulmaz. Projede ürün ya da hizmet alımını ihaleler aracılığıyla alt yükleniciler gerçekleştirir.

Ajans gerçek maliyetlere dayanmayan, uygulama sürecinin dışında oluşmuş, yararlanıcı ya da ortak tarafından sunulan, tanımlanamayan ve doğrulanamayan maliyetleri uygun maliyet olarak kabul etmez. Desteklenen projede oluşacak maliyetlerin bir parçasını yararlanıcı karşılamakla yükümlüdür. Bu tutar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı bunu ortak, iştirakçi ve diğer kimselerden nakit olarak elde edebilir.

Proje teklifleri ilgili ajansların internet sayfalarında yayınlanan başvuru rehberlerine ve bilgilendirme toplantılarına paylaşılan yönergelere uygun olarak hazırlanmalı Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) yüklenmeli, son teslim tarihi ve saatine dikkat edilmelidir. Başvuru rehberindeki kriterlere uygunluğunun incelendiği ön İnceleme aşamasını geçen projeler teknik ve mali açıdan değerlendirmeye tabii tutulur. Bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme komitesi, genel sekterlik ve yönetim kurulu tarafından incelenerek 4 aşamayı da başarıyla geçen proje Kalkınma Ajansı Doğrudan Finansman Desteği almaya hak kazanır.

Kalkınma Ajansları hakkında daha detaylı bilgi için;

https://www.siviltoplum.gov.tr/bilgimerkezi/kalkinma-ajanslari